Zakres działania

Zakres działania Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej i Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Komendant realizuje na obszarze powiatu bialskiego i miasta Białej Podlaskiej na prawach powiatu, zwanego dalej „powiatem” zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone  w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.

Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej podlega:

 1. nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, w zakresie wynikającym z hierarchicznego podporządkowania i z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów garnizonu lubelskiego oraz organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, w których organem właściwym jest Komendant;
 2. zwierzchnictwu Starosty Bialskiego i Prezydenta Miasta Biała Podlaska sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, z wyjątkiem spraw dotyczących:
 • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
 • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;
 1. Komendantowi Głównemu Policji w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, po zasięgnięciu opinii Starosty Bialskiego.

Zakres działania Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Szczegółowy sposób realizacji obowiązków i uprawnień przełożonych oraz podwładnych przy wykonywaniu zadań wynikających z zakresu działania Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej określają odrębne przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji.

Do zadań wspólnych, realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej w zakresie ich właściwości należy w szczególności:

 1. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie realizowanych zadań;
 2. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia sprawnej, właściwej i terminowej realizacji zadań i kompetencji;
 3. prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami ewidencji i sprawozdawczości;
 4. bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji;
 5. monitorowanie zmian w przepisach prawa, inicjowanie, opracowywanie i uzgadnianie projektów decyzji i innych aktów normatywnych z zakresu zadań komórki organizacyjnej zgodnie z przepisami w zakresie legislacji w Policji;
 6. wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, dbałość o przydzielone pojazdy, środki techniczne i wyposażenie biurowe;
 7. zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
 8. zapewnienie ochrony danych osobowych oraz respektowanie praw człowieka i obywatela;
 9. zapewnienie stosowania instrukcji w sprawie szczegółowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych;
 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników i czasu służby policjantów;
 11. utrzymanie w należytym porządku wytworzonej dokumentacji i przekazywanie do Składnicy Akt Komendy lub Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, bądź brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 12. planowanie i organizowanie przygotowań obronnych Komendy w zakresie merytorycznej odpowiedzialności i kompetencji;
 13. wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej;
 14. wykonywanie zadań wynikających z realizacji budżetu w układzie zadaniowym;
 15. uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;
 16. realizowanie zadań dotyczących powierzania mienia;
 17. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie szkód powstałych w nadzorowanym mieniu;
 18. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów i pracowników Komendy;
 19. opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników komórki;
 20. bieżąca obsługa systemów informatycznych wykorzystywanych w Policji w części obejmującej zakres działania komórki;
 21. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości komórki;
 22. dokumentowanie wykonywanych czynności służbowych w odpowiednich ewidencjach i rejestrach prowadzonych w wersji książkowej lub elektronicznej;
 23. organizowanie pracy komórki organizacyjnej poprzez:
 • obsługę kancelaryjno-biurową, administracyjno-gospodarczą i organizacyjno-kadrową we współpracy z właściwymi komórkami Komendy,
 • archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w komórce organizacyjnej Komendy,
 • administrowanie sprzętem informatycznym, elektronicznym i kwatermistrzowskim w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej znajduje się na Placu Wojska Polskiego 23 w Białej Podlaskiej. W Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej możesz złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowe zadania wydziałów wchodzących w skład Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej:

 1. Wydziału Kryminalnego
 2. Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 3. Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
 4. Wydział Prewencji
 5. Wydziału Sztab Policji
 6. Zespół Techniki Kryminalistycznej
 7. Zespół Kontroli
 8. Zespół Kadr i Szkolenia
 9. Zespół Prezydialny
 10. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Komunikacji Społecznej
 11. Zespół ds. Finansów
 12. Zespołu Łączności i Informatyki
 13. Jednoosobowe Stanowisko Poczta Specjalna
 14. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 15. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pliki do pobrania

 • 99.84 KB
  Informacja o zakresie działalności Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej i Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - tekst łatwy do czytania ETR
Powrót na górę strony