Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Co to jest przemoc?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

                                                  

Jakie formy przyjmuje przemoc w rodzinie?

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.
 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb,itp.
 • przemoc seksualna, na przykład. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.
 • przemoc ekonomiczna, na przykład odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

UWAGA!!!

Informator dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz wzory dokumentów i pism procesowych dotyczących tej problematyki znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby uwikłane w problematykę:

 • alkoholową,
 • narkomanię,
 • przemoc domową

z  terenu Białej Podlaskiej mogą korzystać z usług następujących instytucji:

I. WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA

Adres: Biała Podlaska ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 – III piętro

telefon 83 341 61 95, 83 341 61 65, 83 341 69 95,  83 341 68 95  - pokój numer 311, 310.

Czynności związane z motywowaniem do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, a także z załatwianiem wniosków w sprawie nałożenia przez Sąd orzeczenia zobowiązującego do poddania się leczeniu odwykowemu w Wydziale wykonywane są w Urzędzie Miasta w pokój numer 312 – III piętro - od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30- 15.30, telefon 83 341 61 99, 83 341 68 78. W przypadku stwierdzonej przemocy w rodzinie  pracownik informuje odpowiednie instytucje.

 

II. GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA BIAŁA PODLASKA

Komisja między innymi analizuje, inspiruje i inicjuje działania w zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

W ramach Komisji funkcjonują: Zespół do spraw Lecznictwa Odwykowego i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Zespół do spraw Kontroli Rynku Alkoholowego oraz Zespół do spraw Profilaktyki.

 

Zespół do spraw lecznictwa odwykowego i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

 • prowadzi postępowania zmierzające do motywowania osób uzależnionych celem podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego bądź kierowania wniosków do sądu o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu,
 • informuje wnioskodawców, rodziny osób uzależnionych o potrzebie korzystania z pomocy instytucji, zajmujących się terapią  dla osób współuzależnionych,
 • współpracuje z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 • informuje GKRPA o prowadzonych działaniach,
 • prowadzi dokumentację pracy Zespołu.

 

III. PUNKTY KONSULTACYJNO – INTERWENCYJNE DLA OSÓB Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI I ICH RODZIN ORAZ OSÓB UWIKŁANYCH W  PRZEMOC DOMOWĄ

 1. Punkt Konsultacyjno – Interwencyjny dla osób z problemem alkoholowym
  i Ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Adres Punktu: ulica Stacyjna 6 – Centrum Profilaktyki i Terapii telefon 83 344 47 32 - czynny w czasie trwania dyżurów

Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjno – Interwencyjnym

Bezpłatnych porad udzielają:

 1. Prawnik- poniedziałek 17.30-19.30, środa 17.00 -19.00
 2. Psycholog- poniedziałek, wtorek 15.00-17.00
 3. Psycholog (sprawy dotyczące przemocy)- środa 15.00- 17.00
 4. Porady rodzinne-poniedziałek 1000- 1300 , czwartek 9.00-12.00

Punkt dysponuje dużym księgozbiorem o tematyce uzależnień i problemach społecznych.

 1. Środowiskowy Punkt Konsultacyjny.

Adres Punktu: Zespół Szkół Ogólnokształcących Numer 2 im. Adama Mickiewicza ulica Leszczynowa 16 (wejście od ulicy Orzechowej), telefon 83 411 57 42 (czynny w godzinach dyżurów)

W Środowiskowym Punkcie Konsultacyjnym oferowane są następujące formy pomocy:

 • indywidualne poradnictwo prowadzone przez: psychologów, pedagogów, prawnika, kuratorów sądowych rodzinnych, logopedę, doradcę zawodowego,
 • indywidualna psychoterapia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy rodzinnej i rówieśniczej, kształtowanie umiejętności psychologicznych i społecznych ułatwiających dokonywanie właściwych życiowych wyborów, promowanie zdrowego stylu życia,
 • bieżące rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez beneficjentów przy współpracy z różnymi organizacjami, instytucjami i placówkami,
 • zajęcia grupowe w sali multimedialnej.

Dyżury specjalistów Punktu udzielane są w godzinach 16.30- 18.30 w następujących dniach:

 1. Psychologowie (I wtorek miesiąca, II wtorek miesiąca, III wtorek miesiąca,II środa miesiąca)
 2. Kuratorzy sądowi (I środa miesiąca, I czwartek miesiąca-poradnictwo prawne)
 3. Pedagog (II czwartek miesiąca)
 4. Logopeda (I piątek miesiąca)
 5. Terapeuta rodzinny (III czwartek miesiąca- dodatkowe terminy terapii rodzin – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 411 57 42, w dniu dyżuru terapeuty rodzinnego)
 6. Doradca rodzinny  (II poniedziałek miesiąca)

 

IV. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres: Biała Podlaska Aleja 1000-lecia 22 telefon 83 343 33 50

strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej  Podlaskiej

Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Zjawisko przemocy domowej spełnia wymogi kryteriów trudnej sytuacji życiowej, z których wynika ustawowy obowiązek interwencji i wsparcia ze strony pomocy społecznej.

W ramach swoich kompetencji pomoc społeczna:

 • prowadzi wywiady środowiskowe umożliwiające diagnozę sytuacji rodziny osoby
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy
 • monitoruje efekty podjętych działań
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsce gdzie można uzyskać taką pomoc
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy, a w uzasadnionych przypadkach:
 • udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych
 • udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności
 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwość otrzymania schronienia
 • w razie potrzeby lub na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

 

V. MIEJSKI ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  (przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej)

Adres: Biała Podlaska Aleja 1000-lecia 22, telefon sekretariat 83 343 85 37

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w szczególności przez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu  przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

W ramach procedury „Niebieskie Karty” członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:

 • udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
  w rodzinie;
 • podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
 • zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
 • na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
 • opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
 • rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:

 • diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą; przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
 • motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych;
 • przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
 • przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

 

VI. KOMENDA MIEJSKA POLICJI

Plac Wojska Polskiego 23 telefon 47 814 13 00

Do podstawowych zadań Policji należy:

 • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Policja wykonuje również działania chroniące ofiary przemocy domowej, jak:

 • interwencja w miejscu zdarzenia,
 • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia („Niebieska Karta”),
 • zatrzymanie sprawcy przemocy domowej stwarzającego w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiary, a także mienia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy, a w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
 • udzielanie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające Policję mają prawo do:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie, numery identyfikacyjne policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystanie dokumentacji interwencji policyjnej w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy, zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 

VII. PROKURATURA  REJONOWA

Adres: ulica Brzeska 20-22 telefon (83) 342 08 80

Prawo karne ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:

 • znęcanie się fizyczne lub moralne nad członkiem swojej rodziny lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą bezradną,
 • zmuszanie,tj. używanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszania innej osoby do określonego zachowania,
 • zgwałcenie,
 • uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego,
 • kradzież na rzecz osoby najbliższej,
 • grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona,
 • uderzenie człowieka lub naruszenie w inny sposób nietykalności cielesnej,
 • dopuszczanie do obcowania płciowego z krewnymi w linii prostej, bratem lub siostrą albo z osobą pozostającą w stosunku przysposobienia,
 • rozpijanie małoletniego dostarczając mu napojów alkoholowych, ułatwiając mu ich spożywanie lub nakłaniając do spożywania takich napojów
 • porzucenie osoby poniżej 15 lat a także osoby nieporadnej ze względu na stan psychiczny lub fizyczny
 • uprowadzenie lub zatrzymanie, wbrew woli osoby powołanej do opieki, małoletniego albo osoby nieporadnej ze względu na jej stan zdrowia psychiczny lub fizyczny,
 • dopuszczenie się czynu lubieżnego względem osoby poniżej 15 lat.

Osoby pokrzywdzone na skutek przemocy domowej mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno – skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnić okoliczności czynu,
 • zebrać i zabezpieczyć dowody,
 • ująć sprawcę,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci: dozoru policyjnego, tymczasowego aresztowania.

 

VIII. SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Adres: Biała Podlaska ulica Brzeska 20-22 telefon centrala 83 342 08 80

Problematyka przemocy w rodzinie najczęściej pojawia się w Wydziale Karnym oraz Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Sąd orzeka w sprawach za znęcanie się fizyczne bądź psychiczne nad osobą bliską. Na skazanych, w przypadkach zawieszenia wykonywania kary najczęściej nakładane
są obowiązki:

 • łożenie na utrzymanie rodziny,
 • podjęcie pracy,
 • unikanie kontaktów z elementem przestępczym, 
 • w przypadkach nadużywania alkoholu: powstrzymanie się od nadużywania alkoholu, podjęcie leczenia odwykowego w warunkach wolnościowych

Wobec osób, co do których zawieszono wykonanie kary, stosowane są zwykle środki probacyjne w formie nadzoru kuratorskiego.

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń Sądu. Kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich w szczególności:

 • sprawują nadzory w sprawach opiekuńczych gdzie rodzice maja ograniczoną władzę rodzicielską, nadzory nad nieletnimi oraz nadzory nad uczestnikami zobowiązanymi
  do przymusowego leczenia odwykowego,
 • przeprowadzają na zlecenie Sądu wywiady środowiskowe; współpracują z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji podopiecznych.

 

IX. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Adres: Biała Podlaska ulica Waryńskiego 3 telefon 83 341 64 36, 341 64 37, 343 37 26

Fax. 83 343 37 26

Czas pracy: od poniedziałku do piątku  w godzinach: 8:00- 18:00

 • udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i nauczycielom,
 • prowadzi diagnozę  rodziny zagrożonej patologią społeczną, rodziny z problemem alkoholowym, rodziny  z problemem przemocy, dzieci i młodzieży przejawiającej zaburzenia emocjonalne, adaptacyjno – społeczne na tle nieprawidłowego funkcjonowania rodziny, dzieci i młodzieży, która przejawia wysoki poziom agresji w kontaktach społecznych na podłożu zaburzonych relacji rodzinnych,
 • prowadzi  indywidualną terapię psychologiczną dziecka doświadczającego przemocy ze strony domowników, molestowanego seksualnie, terapię dziecka z rodziny z problemem alkoholowym i ukierunkowaną na wyrównywanie deficytów emocjonalnych i kompensację niezaspokojonych potrzeb psychicznych,
 • udziela pomocy informacyjno-doradczej osobom zainteresowanym podejmowaniem działań prawno-sądowych z uwagi na przemoc domową i zagrożone dobro dziecka oraz własne i wsparcia psychologicznego rodzicom-ofiarom przemocy współmałżonka,
 • prowadzi grupę terapeutyczno-wspierającą dla rodziców, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych w tym związanych z doświadczeniem przemocy w rodzinie,
 • zgłasza potrzebę interwencji sądowej w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia dziecka z rodziny patologicznej.
 • współpracuje m.in. z Zespołem Kuratorów Sądowych oraz Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Rejonowym.

 

X. PLACÓWKI LECZENIA ODWYKOWEGO

Poradnie odwykowe:

NZOZ „Terapia A” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Adres: Stacyjna 6 telefon 83 342 81 84        

Czas pracy:  poniedziałek i czwartek w godzinach 8:00 -18:00, wtorek, środa, piątek w godz. 800-2000.

 

W przedmiocie problematyki przemocy w rodzinie placówka oferuje następujące formy pomocy:

 • praca terapeutyczna z pacjentami uzależnionymi od alkoholu, będącymi sprawcami przemocy,
 • praca terapeutyczna z pacjentami współuzależnionymi, będącymi jednoczenie ofiarami przemocy, w kontakcie indywidualnym i w terapii grupowej,
 • pomoc interwencyjna (Policja, pomoc w umieszczaniu w ośrodku, kierowanie do prawnika),
 • pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin alkoholowych, w których występuje przemoc: w kontakcie indywidualnym oraz w edukacji grupowej,
 • pomoc psychologiczna osobom uwikłanym w przemoc domową, sprawcom, ofiarom, dzieciom.

 

NZOZ „ZMIANA” Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

Adres: Stacyjna 6 telefon 83 342 81 73     

Czas pracy: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 8:00-20:00.

Poradnia oferuje programy terapeutyczne (terapia indywidualna i grupowa) dla:

 • osób uzależnionych,
 • osób współuzależnionych (partnerki, partnerzy, a także matki osób uzależnionych),
 • DDA (dorosłe dzieci alkoholików i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych).

Praca z ofiarami przemocy jest włączana zawsze wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba. Poradnia prowadzi również terapię małżeńską i rodzinną. Nie jest wymagane skierowanie. Zakład ma podpisaną umowę z NFZ (do zarejestrowania wymagany jest dowód ubezpieczenia i PESEL).


NZOZ Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Adres: ulica Janowska 17 telefon 83 344 51 50     

Przychodnia poza pomocą w różnych problemach dotyczących zdrowia psychicznego, oferuje również pomoc terapeutyczną osobom uzależnionym, współuzależnionym i dzieciom z rodzin alkoholowych, uwikłanych w przemoc w rodzinie.

Zakres pomocy wobec osób uwikłanych w przemoc w rodzinie, udzielanej przez placówkę obejmuje przede wszystkim:

 • specjalistyczną pomoc lekarską,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc pielęgniarską.

 

XI. STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE, PROFILAKTYKI I TERAPII

Ośrodek Pomocy Rodzinie „SENS” im. Janusza Dziedzica

21-500 Biała Podlaska, ulica Sworska 44, telefon 83 345 33 55

Ośrodek funkcjonuje w systemie całodobowym, we wszystkie dni tygodnia.

 

Działalność Ośrodka koncentruje się w obrębie trzech obszarów:

 • czasowego pobytu w Ośrodku dla ofiar przemocy: kobiet i matek z dziećmi,
 • całodobowej pomocy telefonicznej – telefon 83 345 33 55,
 • pomocy ambulatoryjnej.

Pomocy w Ośrodku udzielają specjaliści:

 • terapeuci i socjoterapeuci,
 • psycholog,
 • prawnicy,
 • psychoprofilaktyk,

Oprócz niesienia pomocy osobom będącym w kryzysie Ośrodek prowadzi również inne formy działalności: szkolenia, warsztaty merytoryczne, konferencje, programy profilaktyczne
i terapeutyczne.

 

XII. RUCH SAMOPOMOCOWY ALKOHOLIKÓW I ICH RODZIN

Większość przypadków przemocy domowej towarzyszy nadużywaniu alkoholu przez członka rodziny. Nadużywający alkoholu sprawcy przemocy, osoby współuzależnione będące ofiarami przemocy oraz dzieci z rodzin alkoholowych uwikłane w przemoc domową mają możliwość korzystania z różnych form pomocy służące resocjalizacji i korekcie zachowań w klubach abstynenta, grupach AA (Anonimowych Alkoholików), grupach Al - Anon (dorosłych członków rodzin osób uzależnionych), i grupach Al – Ateen (dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych).

W Białej Podlaskiej funkcjonują następujące formy ruchu samopomocowego alkoholikówi ich rodzin:

 • Klub Abstynenta „Krokus” ulica Łomaska 79 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00, telefon komórkowy 519 180 011 czynny w godzinach otwarcia klubu. Wsparcie dla osób uzależnionych po leczeniu odwykowymi członków ich rodzin,
 • Grupa AA „ Przemiana” w Zakładzie Karnym przy ulicy Prostej 33, mityngi środa w godzinach 16:00 -18:00 i niedziela  15:00-17:00. Wsparcie dla osób uzależnionych, odbywających karę pozbawienia wolności.
 • Grupa AA „SKORPION”, ulica Stacyjna 6, mityngi zamknięte we wtorki godzina 18:00, mityngi otwarte niedziela godzina16:30.
 • Grupa AA „MATECZNIK” ulica Łomaska 79, mityngi zamknięte poniedziałki i czwartki godzina 18:00, mityngi otwarte ostatni czwartek miesiąca.
 • Grupa AA „KRZNA”, ulica Janowska 17, mityngi zamknięte piątki godzina 19:00, mityngi otwarte: II piątek miesiąca.
 • Grupa AA (tylko dla kobiet) „ALBA”, ulica Stacyjna 6, spotkania grupy AA w każdą niedzielę o godzinie 11:00.
 • Grupa Al – Anon „NADZIEJA”, ulica Stacyjna 6 mityngi zamknięte: poniedziałki godzina 18:30, mityngi otwarte: ostatni poniedziałek miesiąca godzina 18:30.
 • Grupa Al-Anon „ Słoneczko”. ulica Krótka 3, mityngi zamknięte w czwartki od godziny 18:30, mityngi otwarte w ostatni czwartek miesiąca.
 • Grupa Samopomocowa rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków „KARAN”, spotkania w środy od godziny 19 00, ulica Krótka 3.
 • Grupa DDA, ulica Stacyjna 6 – spotkania grupy DDA w każdą niedzielę o godzinie 18:30
 • Grupy Rodzinne AL- ANON i AL - ATEEN, telefon komórkowy 696 664 890 czynny w czwartki w godzinach 18:00-20:00. Miejsce spotkań Grup Rodzinnych – NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień” Terapia A”, ulica Stacyjna 6 mityng otwarty – ostatni poniedziałek miesiąca godzina 18:30.

Na terenie powiatu bialskiego dodatkowo:

 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej działające przy poszczególnych urzędach gmin,
 • Punkt Interwencji Kryzysowej, przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ulica Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR to jest  7.30-15.30
  Infolinia: 83 343 70 66, e-mail: przemocbp@wp.pl

Za udostępnienie materiałów umożliwiających wykonanie niniejszego informatora dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Powrót na górę strony