Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Data publikacji strony: 2008-08-07

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł;
 • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo;
 • część plików (format PDF) nie jest dostępnych cyfrowo;
 • dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych; 
 • dokumenty tekstowe i graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 roku nie spełniają wymogów dostępności (ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań);
 • większość filmów nie posiada napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny;
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane.

Powody niezgodności lub wyłączenia:

 • treści pochodzą od innych podmiotów;
 • treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej; 
 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku nie wymagają zapewniania dostępności; 
 • niedostępne treści nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 
 • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strona posiada mapę serwisu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-23 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest podkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla, adres poczty elektronicznej kmpbialapodlaska@lu.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 814-13-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 Biała Podlaska

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na Placu Wojska Polskiego 23, 21-500 w Białej Podlaskiej. Siedziba oznaczona jest numerem oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, znajduje się on po lewej stronie od wejścia głównego.

W holu głównym, po prawej stronie od wejścia, znajdują się pomieszczenia dyżurnego. Po lewej stronie usytuowany jest punkt obsługi interesantów. Obok niego, na ścianie, znajduje się aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Dyżurni oraz personel nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z holu i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Miejskiej Policji (osoby wprowadzającej). Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

W Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej przyjęto zasadę wykonywania  czynności w pomieszczeniu na parterze budynku z udziałem niepełnosprawnych petentów, których niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze schodów i dostanie się do pomieszczeń służbowych policjantów znajdujących się na wyższych kondygnacjach.

Do dalszych części obiektu prowadzą schody, w budynku nie ma windy. Toaleta dla interesantów, która przystosowana jest do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line.

Połączenie z Policją za pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego on-line jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego lub Systemu Językowo - Migowego on-line, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Na parkingu przylegającym do budynku komendy znajduje się oznaczone pionowo i poziomo jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.  Jest ono wyznaczone na parkingu po prawej stronie od wejścia głównego.

Informacje dotyczące pomocy w załatwieniu sprawy dla osób posługujących się językiem migowym można znaleźć klikając w link: Informacja dla osób posługujących się językiem migowym

Powrót na górę strony