Wypadek-kolizja wzory dokumentów do pobrania

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Plac Wojska Polskiego 23

21-500 Biała Podlaska

Sekretariat telefon 47 814-12-93,

fax. 47 811-15-49

notatki z wypadków i kolizji, telefon 47 814-12-93,

e-mail: kmpbialapodlaska@lu.policja.gov.pl

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU.

 

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Sąd, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

Wzór notatki do podglądu – Załącznik 2a ( plik do pobrania  PDFPlik do pobrania  DOC)

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DROGOWYM

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z artykułem 23 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek -plik do pobrania DOC, należy złożyc w siedzibie

Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Plac Wojska Polskiego 23

21-500 Biała Podlaska

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych na konto kasy

Urzędu Miasta Biała Podlaska

ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 3,

21-500 Biała Podlaska

numer konta 80 1020 4476 0000 8102 0376 2895 tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym”

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wzór zaświadczenia –Załącznik 2b ( plik do pobrania PDF plik do pobrania DOC)

Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie powyższej informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

Powrót na górę strony